Уведомление за поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С настоящето уведомление за поверителност Деспред АД предоставя информация относно начините на събиране, използване, споделяне и защитаване на предоставените от Вас лични данни.

Деспред АД (наричано по-долу „Дружеството“), обработва Вашите лични данни в съответствие с действащите законови разпоредби за защита на лични данни. Събират се за конкретни, изрично указани легитимни цели и след изпълнението им, данните не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Предоставянето им е ограничено до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“) и се поддържат в актуален вид. Обработват се по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурността им. Съхраняват се добросъвестно и в законоустановените срокове. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679 – General Data Protection Regulation – GDPR).

НАДЗОРЕН ОРГАН: Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 35 19; kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg

Важно е да прочетете внимателно това уведомление, за да разберете как и защо използваме Вашата лична информация.

Какво са лични данни?

Определенията използвани в този документ, са в съответствие с Член 4 от GDPR:

Лични данни“: Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (“субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Чувствителни лични данни”: Личните данни, които по своята същност са особено чувствителни по отношение на основните права и свободи на субектите на данни, заслужават специфична защита, тъй като контекстът на тяхното обработване би могъл да създаде значителни рискове за основните права и свободи. Тези лични данни включват такива, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикати, генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, данни относно здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

Обработване”: Всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като: събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Администратор на данни”: Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други, определя целите и средствата за обработването на лични данни.

Кои са принципите за обработка на данните, които прилагаме?

Съгласно действащото законодателство по защита на данните, приложимите принципи са:

      1.Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност при обработка на данните;

      2.Събиране на данни само за валидни цели, които  да не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;

     3.Събиране на данни, които са във връзка и не надхвърлят необходимото за постигане на целите;

     4.Събиране на точни и актуални данни;

     5.Съхраняване на данните в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, за които са събрани;

     6.Надлежна защита.

Каква информация събира Дружеството?

Дружеството събира само основни лични данни за Вас, които не включват специални видове информация. Личната информация, която се събира може да включва името Ви, името на фирмата Ви, адреса, e-mail адреса, телефонния номер, както и други данни, изисквани от Закона за счетоводството и други закони.

Защо Дружеството обработва лични данни?

Дружеството събира вашите данни на различни основания.

Дружеството обработва личните Ви данни, за да изпълни задълженията си като страна по договор за продажба на стоки и услуги. Както и за издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка за потреблението и услугите.

Възможно е периодично да ги използва,за да изпраща важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия, Политиката за поверителност или други правила.

За целите на изпълнението на задълженията на Дружеството към вас, то може да прехвърли вашите лични данни с куриерски фирми и финансови институции/институции за обработка на плащания (като банки, доставчици на платежни услуги и др.).

Дружеството разполага с легитимен интерес да използва тази информация за бъдещи маркетингови кампании и за да Ви информира за бъдещи проекти.

В допълнение, Дружеството ще съхранява данните, свързани с вашите плащания и покупки, за да се уверим, че тази информация е налична в случай на официални производства като граждански дела (например, ако Дружеството е съдено за вреди), административни и наказателни разследвания (напр. проверка или ревизия от Агенцията за приходите), потребителски искове и др.

Видео наблюдението на търговските помещения в Дружеството се извършва с цел да се гарантира нашата сигурност от кражба и други потенциални престъпления.

Как Дружеството защитава данните?

Дружеството защитава сигурността на Вашите данни в съответствие с действащото право за защитата им. Дружеството прилага вътрешни политики и контрол, за да гарантира, че вашите данни не са загубени, случайно унищожени, злоупотребени или оповестени, и са достъпни само за служителите в изпълнение на техните задължения.

Когато Дружеството ангажира трети страни да обработват лични данни от негово име, същите извършват това въз основа на писмени указания,  задължени са да спазват поверителност и да прилагат подходящи технически и организационни мерки, за да гарантират сигурността на данните.

Въпреки това, имайте предвид, че предаването на информация по интернет никога не е напълно защитено. Независимо от обстоятелството, че можем да направим всичко възможно, за да запазим собствените си системи сигурни, нямаме пълен контрол върху всички процеси, свързани, например, с използването на нашия уебсайт или изпращането на поверителни материали по имейл, поради което не можем да гарантираме абсолютната сигурност на Вашата информация, предавана ни чрез интернет.

За колко време Дружеството съхранява данни?

Дружеството ще съхранява личните Ви данни само за периода, за който са му необходими и за който са законово регламентирани. Определянето на подходящия период, е в зависимост от количеството,  естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди, вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните на трети лица, както и приложимите законови разпоредби.

След прекратяване на клиентските отношения с Дружеството, то ще съхрани информацията Ви в съответствие с неговите политики и законодателни изисквания, и ще я унищожи по сигурен начин след като периодът на съхранение, описан в политика и регламентиран в закон, изтече.

Разкриване на данни пред трети страни

Понякога, с цел предоставяне на услугите, които Вие сте поискали от Дружеството, то може да сподели личната Ви информация с външни доставчици на услуги. При техническа поддръжка на информационни системи и оперативна поддръжка на дейността, е възможно Дружеството да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка с получателите да осигурят адекватно ниво на защита. Дружеството изисква от всички доставчици на услуги, с които споделя Вашите данни, да спазват сигурността на Вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона.

При доставка на поръчаните от Вас артикули Дружеството използва куриерски услуги, като за тази цел предоставя личните данни,които сте посочили за доставка.

Дружеството може да разкрие Вашите лични данни на правоприлагащи, правителствени или публични органи, за да спази всички законови или регулаторни изисквания. Предоставянето на Вашите данни на държавни органи може да се извърши само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

Комисията за защита на личните данни упражнява законовия контрол върху процеса по обработването на лични данни и Дружеството осигурява пълен достъп до водените от него регистри за лични данни при законовите условия за това.

Използване на „бисквитки“(‘cookies’)

Като много други уеб-сайтове, уеб-сайтът на Деспред АД може да използва бисквитки. „Бисквитките“ са малки обособени пакети информация, изпращана към Вашия компютър, за да Ви разпознае при Ваше посещение. Те събират статистически данни за действията Ви в браузъра. Това ни позволява да проследим модели на потребителския трафик, както и да разработваме статистически анализи за използването на услугите, като времето, прекарвано на уеб-сайта и страниците, което се посещават най-често. Бисквитките не Ви идентифицират като личност, а обобщените статистически данни не включват лична информация. Бисквитките ни помагат да подобрим уеб-сайта и да предоставяме по-добра персонализирана услуга.

Съгласявайки се да използвате този сайт и услугите му, Вие изразявате съгласие за използването на „бисквитки“.

Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“ докато разглеждате Уебсайта или чрез HTML форматирани имейли, бихте могли да ги откажете. За целта можете да настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато Ви сигнализира за наличието им.

Какви са Вашите права като субект на данни?

1. Право на достъп до личните Ви данни, което Ви дава възможност на за получаване на копие от тях.

2. Право да поискате коригиране на непълни или неточни лични данни, свързани Вас.

3. Право на да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, което Ви дава възможност да изискате временно да преустановим обработването им.

4. Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни.

5. Право да поискате изтриване на личните данни свързани с Вас, когато няма валидна причина за продължаване на обработката им („право да бъдеш забравен“).

6. Право да поискате прехвърляне на личните Ви данни към вас или към трета страна, като това се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да я използваме („право на преносимост“).

7. Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай, че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни.

8. Право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, като ни уведомите на посочените в документа адрес и имейл за връзка, без това да засяга законосъобразността на обработването.

Ако решите да упражнявате някое от тези права, или имате допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас на адрес: гр. София 1202,  ул.Веселец №84 или като изпратите имейл на адрес: Katya.Atanasova@despred.com

Ако смятате, че Дружеството не е спазило правата Ви за защита на данните, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Дружеството запазва правото си да актуализира по всяко време това уведомление, за което ще бъдете уведомени, чрез публикуване на нашия уебсайт или по друг надлежен начин.

 

Оценете тази страница