Публична информация

Публична информация

Деспред АД публикува официални документи за участие в обществени поръчки, търгове и сертифициране.

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗООС

Деспред АД започва изпълнение на проект „Изграждане на фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“

 

Със сключването на договор № BG-RRP-3.006-0499-C01 от 28.11.2023г. Деспред АД започва изпълнението на проект „Изграждане на фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, приоритетна ос Интелигентна индустрия, процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“.

Общата стойност на проекта възлиза на  531 714.67 лева, от които 239 271.60 лева представляват безвъзмездна финансова помощ, финансирана със средства от Европейския съюз чрез NextGenerationEU.

Проектът ще се изпълнява в срок от 18 месеца от 28.11.2023г. до 28.05.2025г. и предвижда изграждането на нови фотоволтаични инсталации до 1MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) на територията на обектите на Деспред АД в град Бургас и град Димитровград.

Инсталациите ще бъдат екологосъобразни и ще допринесат за грижата за околната среда и социалната отговорност на дружеството. Произведената енергия ще бъде използвана за основните услуги и дейности на компанията.

При успешното приключване на проектните дейности се очаква да бъде постигната сигурна и устойчива енергийна ефективност, която води до повишаване на конкурентоспособността на компанията. В допълнение инвестицията ще доведе и до следните положителни резултати:

  • Намален въглероден отпечатък и спомагане на зеления преход чрез използване на енергия от ВЕИ;
  • Оптимизация на разходите за електроенергия;
  • Привличане и запазване на клиенти, които търсят партньори с устойчив модел на работа;

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

„ ДЕСПРЕД” АД;

Пълен адрес на седалището на оператора:

1202, гр. София

Ул. „Веслец” № 84;

тел. 02 931 39 50;

факс 02 931 14 84;

e-mail: info@despred.com

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Изграждане на покривна фотоволтаична централа с инсталирана мощност 80kW за собствено потребление със съхранение на произведената от нея електроенергия,  в Складова база „ДЕСПРЕД“, гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково.

 

За контакти: Людмил Тасков,

Телефон: +359 887 940 926

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

„ ДЕСПРЕД” АД;

Пълен адрес на седалището на оператора:

1202, гр. София

Ул. „Веслец” № 84;

тел. 02 931 39 50;

факс 02 931 14 84;

e-mail: info@despred.com

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Изграждане на покривна фотоволтаична централа с инсталирана мощност 130kW за собствено потребление със съхранение на произведената от нея електроенергия,  в Складова база „ДЕСПРЕД“, кв. Долно Езерово, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

За контакти: Людмил Тасков,

Телефон: +359 887 940 926

 

 

Оценете тази страница